Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

SẢN XUẤT CON GIỐNG

Năm 2011, Hùng Vương thành lập công ty sản xuất con giống (CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG – BA TRI). Nhằm mục tiêu chủ động được nguồn cá giống, cung cấp cá giống sạch bệnh, đạt chuẩn để cung cấp lại cho vùng nuôi của Hùng Vương.

Quy trình sản xuất con giống tại Hùng Vương – Ba Tri :

Cá bố mẹ
Nuôi vỗ
a 6
Kiểm tra trứng
a 6
Sinh sản nhân tạo
a 6
Ấp trứng
a 6
Cá bột
a 6
Ao ươn - Cá giống
a 6
Thu hoạch